VENICE

Wanneer de regen tegen de ramen tikt kun je gasten uit Californië maar beter extra in de watten leggen. Eigenlijk is het woord ‘vrienden’ beter van toepassing. De bandleden van Venice komen al ruim 12 jaar bij LLOYD en voelen zich hier thuis. Ze maken een kleine tour in Nederland, om hun nieuwe album ten gehore te brengen. Omdat zanger, gitarist en bandleider Michael Lennon een goed medicijn tegen een jetlag weet – een normaal ritme houden en niet aan de moeheid toegeven – is hij vroeg uit de veren voor dit interview. Hij begint de dag met een latte havermelk en ik schuif aan.

De Amerikaanse band Venice wordt geroemd om hun West Coast geluid. De band bestaat uit de broers Michael & Mark Lennon en de broers Kipp & Pat Lennon. Geboren en getogen in Venice Beach, Californië. Sinds de jaren ‘80 treden ze samen op. Beïnvloed door onder meer Crosby, Fleetwood Mac en The Eagles hebben ze een eigen folk/rock/soul sound ontwikkeld, Venice is herkenbaar aan  de vierstemmige zangpartijen. De Lennons beschouwen Nederland als hun tweede vaderland. ‘De grachten van Amsterdam, de diversiteit in de stad en het grote culturele aanbod doet denken aan Venice. We komen hier bijna 2 keer per jaar en slapen altijd in het LLOYD.’

Vrijheid

Michael vertelt over zijn favoriete kamer bij LLOYD; aan de voorkant, in de hoek, op de 5de verdieping. Deze kamer heeft veel ramen en een bijzondere open badkamer. Elk bandlid heeft zijn eigen favoriet. ‘Dat is wat LLOYD zo bijzonder maakt, voor iedereen is er een geliefde kamer. Ze zijn allemaal anders en wanneer ik met mijn familie hier ben vind ik het fantastisch om hen rond te leiden. Bij LLOYD voel je vrijheid, we hebben hier release-party’s gehad en gerepeteerd als voorbereiding op een concert. Met Vaderdag geven we een verrassingsoptreden in het restaurant.’

Roem in Nederland

Venice heeft net een nieuwe album uitgebracht: Jacaranda Street. Dit album is gemaakt met de Haagse drummer André Kemp, onder andere bekend van Kane en Waylon. Het album wordt goed ontvangen en daar is Michael trots op. ‘Het is bijzonder om zoveel jaar een succesvolle band staande te houden met elkaar. We zijn heel dankbaar voor alle ervaringen en blijven vooruitkijken naar nieuwe mogelijkheden. Als je al jaren in dezelfde stijl werkt denk je wel eens dat het anders moet. Voor dit album wilden we een nieuw geluid laten horen. André hielp ons om dichtbij onszelf te blijven en te maken waar we goed in zijn; met een eigen verhaal en instrumentale surfmuziek. Hij bracht verfrissende inspiratie. En met succes, want het staat in onze top 3 beste albums.’

De onverwachte roem in Nederland raakte Michael.  ‘De eerste keer dat we in Amsterdam waren bestonden er nog CD-winkels. Eén van die winkels had een feest voor ons georganiseerd. Toen we kwamen aanrijden zagen we dat de ramen van de winkel beslagen waren door de vele mensen die ons binnen stonden op te wachten. In Nederland houden mensen van de vrolijke  ontspannen beachmuziek. Wij waren verrast dat onze muziek zo goed aansloeg en zijn heel dankbaar voor alle positieve reacties.’

LLOYD ervaringen

Omdat de broers al zoveel jaar te gast zijn in LLOYD hebben ze genoeg verhalen te vertellen. Michael enthousiast; ‘Het LLOYD is voor ons een plek waar alles kan. Het gebouw is een beleving op zich met unieke verhalen. Sinds een jaar is er veel veranderd, zoals het nieuwe restaurant en de gerestylde kamers. Ik herinner me nog dat we een keer in het restaurant zaten en dat we gestommel hoorden op de trap. Zo’n zes medewerkers waren bezig om een groot standbeeld van een piemel naar beneden te tillen. Het beeld moest door het restaurant heen naar buiten. Een dergelijke vertoning zou in Amerika nooit mogelijk zijn. Het was zo’n absurd moment maar toont tegelijk hoe open-minded LLOYD is.’

Na deze anekdote neem ik Michael nog even mee naar onze nieuwste aanwinst; de Bas Kosters kamer. Vol met Cheeky tekeningen op textiel. Michael heeft vanaf nu een nieuwe favoriete kamer.

Auteur: Catharina Burgman

 

VENICE

When its pouring outside, you’d better pamper your Californian guests. Actually, the word ‘friends’ is more appropriate. The band members of Venice have been coming to LLOYD for over 12 years and feel at home here. They make a small tour in the Netherlands, to promote their new album. Because singer, guitarist and bandleader Michael Lennon knows a good cure for a jet lag – keeping a normal rhythm and not giving in to fatigue – he gets up early for this interview. He starts the day with a latte oatmeal and I join him.

The American band Venice is praised for their West Coast sound. The band consists of the brothers Michael & Mark Lennon and the brothers Kipp & Pat Lennon. Born and raised in Venice Beach, California. Since the 80’s they perform together. Influenced by Crosby, Fleetwood Mac and The Eagles they have developed their own folk/rock/soul sound, Venice is recognizable by the four-part vocals. The Lennons consider the Netherlands as their second homeland. ‘The canals of Amsterdam, the diversity of the city and the large cultural offer are reminiscent of Venice. We visit almost twice a year and always sleep at LLOYD.’

Freedom

Michael talks about his favourite room at LLOYD; in the front, in the corner, on the 5th floor. This room has many windows and a special open bathroom. Each band member has his own favourite. ‘That’s what makes LLOYD so special, for everyone there is a beloved room. They are all different and when I’m here with my family I love to show them around. At LLOYD you feel free, we’ve had release parties here and rehearsed in preparation for a concert. On Father’s Day, we’ll give a surprise performance in the restaurant.’

Fame in The Netherlands

Venice has just released a new album: Jacaranda Street. This album was made with drummer André Kemp from The Hague, known from Kane and Waylon, among others. The album is well received and Michael is proud of that. ‘It’s special to keep a successful band together for so many years. We are very grateful for all the experiences and keep looking forward to new possibilities. If you’ve been working in the same style for years, you sometimes think it has to be different. For this album we wanted to make a new sound. André helped us to stay close to ourselves and to make what we are good at: sharing our own story and instrumental surf music. He brought refreshing inspiration. And with success, because it’s in our top 3 best albums.’

The unexpected fame in the Netherlands hit Michael. ‘The first time we were in Amsterdam CD stores still existed. One of those shops had organized a party for us. When we arrived we saw that the windows of the shop were fogged up by the many people who were waiting for us inside. In The Netherlands, people love the cheerful, relaxed beach music. We were surprised that our music worked so well and are very grateful for all the positive reactions.’

LLOYD experiences

Because the brothers have been guests in LLOYD for so many years, they have plenty of stories to tell. Michael recalls enthusiastic: ‘The LLOYD is for us a place where everything is possible. The building is an experience in itself with unique stories. Since a year a lot has changed, like the new restaurant and the restyled rooms. I remember once we were in the restaurant and we heard stumbling on the stairs. About six employees were busy lifting down a large statue of a dick. The statue had to go outside through the restaurant. Such a display would never be possible in America. It was such an absurd moment, but at the same time it shows how open-minded LLOYD is.’

After this anecdote I take Michael to our newest addition; the Bas Kosters room. Full of Cheeky drawings on textile. From now on Michael has a new favourite room.

Author: Catharina Burgman