SAMIRA BOON

Samira Boon maakt architectonisch textiel en is de buurvrouw van LLOYD. Zij is fan van LLOYD, en wij zijn fan van haar. Samira is als jurylid betrokken bij onze partner Creative Heroes Awards; een platform voor creatieve professionals. Hoogste tijd om bij Samira op bezoek te gaan. Ze zegt dat de koffie bij ons beter smaakt, dus eerst ontmoeten we elkaar in haar studio om te vervolgen met koffie bij LLOYD.

Het is even zoeken naar de deurbel van het oude hoofdkantoor van Koninklijke Hollandsche Lloyd. De hoge plafonds, betegelde muren, glas in lood ramen, staal en ornamenten zijn kenmerkend voor de gebouwen met een rijke geschiedenis aan de Oostelijk Handelskade. De iconische stijl voelt voor LLOYD-kenners als thuiskomen. Een hartelijke Samira verwelkomt ons in haar studio aan de noordzijde. De ruimte is gevuld met haar werk, en je voelt meteen wat textiel kan toevoegen aan de beleving van een ruimte. Textiel is voor Samira een ideaal medium om architectuur en interieurs flexibel te maken, maar het doet meer.

‘Ik zie architectuur als een dragend construct waarin textiel een onderbreking kan vormen zodat je ruimtes kan transformeren en flexibel kan inrichten. Met textiel kan je ook functionele dingen oplossen, zoals het begeleiden of blokkeren van zonlicht. De 3D structuur geeft zeer goede akoestische kwaliteiten. Bovendien komt een ruimte tot leven door de textiele toevoeging. Het wordt een plek met een ziel.’

Creatieve held

Creative Heroes Award is een platform waar ondernemende mensen met een maatschappelijke betrokkenheid en een groot creatief vermogen elkaar treffen. Tijdens de uitreiking van deze award worden zes mensen uitgeroepen tot Creative Hero. Samira is jurylid, nadat ze in een eerdere editie één van de winnaars was.

‘Een ware Creative Hero weet kennis uit verschillende vakgebieden te koppelen. Dat is een ingewikkeld proces; je moet kennis hebben van de markt, businessmodellen, technische mogelijkheden en je stip op de horizon helder hebben. We waarderen verbinders die kennis weten te bundelen en sociale impact teweeg brengen. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat een uitgewerkt idee toegankelijk is voor velen.’

Na haar studie architectuur heeft Samira 4 jaar in Tokio gewoond. Hier leerde ze Japans en kwam tot inzicht dat haar liefde voor textiel niet mode-gerelateerd is. Architectuur en textiel zag ze geïntegreerd worden in oude Japanse tempels waar ze schermen gebruiken om een ruimte flexibel in te richten. De innovatiesnelheid aldaar maakte het voor haar een inspirerende plek. Ze startte haar studio in Tokio en breidde uit naar Amsterdam. Na een aantal jaar mocht ze aan de slag met een opdracht om ‘ruimteverdelers’ te maken voor Theaters Tilburg.

‘Door de krachten te bundelen van de ambitieuze opdrachtgever Theaters Tilburg, Tokio University, de programmeurs van de computergestuurde weefmachine en experts van Textiellab Tilburg werd het mogelijk om mijn onderzoek naar vouwbare architectonische textielen uit te diepen. Met vouwtechnieken, gebaseerd op Japanse origami, wilde ik textiel tegelijk flexibel en stevig maken. Dankzij de samenwerking hebben we de Creative Heroes Award 2017 in ontvangst mogen nemen.’

Abstracte tuinen als toekomst

Winnaars van de Creative Heroes Award zijn betrokken met maatschappelijke thema’s en innovatie. Een van de actuele thema’s is de onzekerheid die mensen ervaren door technologische ontwikkelingen en automatisering. Een vergelijkbare onzekerheid voelen mensen in openbare ruimtes waar de menselijke maat verdwenen is. Samira koppelt deze thema’s aan elkaar in haar werk.

‘In het LLOYD restaurant zit je in een grootse ruimte. Ondanks de grootte is het een aangename plek dankzij de lage verlichting, de doorkijkjes en de diversiteit in plafondhoogtes. De textiele installaties die ik maak hebben hetzelfde effect: ze kunnen de grootsheid van een ruimte doorbreken.’

Beleving en tactiliteit zijn erg belangrijk in het werk van Samira. Sommige textiele ontwerpen verkleuren door de warmte van aanraking. Hier maakte Samira onder anderen sjaals en andere accessoires van. Momenteel werkt Samira aan project Hortus Bionica, in samenwerking met het SensorLab Utrecht, ondersteund met een research beurs van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Hierbij ontwikkelt ze interactieve installaties die met textiel en sensoren op een geïntegreerde manier kunnen reageren op omgevingsfactoren zoals licht en wind.

‘Natuurlijke systemen en vormen intrigeren me. Met dit onderzoek kan textiel bijna iets levends worden, waardoor we ons er mee verbonden voelen.’

Geen stoffige tips

Na Japan is Samira in Amsterdam-Oost komen wonen. Het water is het eerste wat ze noemt als je haar vraagt wat haar enthousiast maakt over dit stadsdeel. Ze kijkt met de ogen van een opgeleid architect naar Oost en deelt graag haar tips.

‘Na Japan was Amsterdam de meest logische plek om te gaan wonen in Nederland. Het culturele aanbod is fantastisch. Oost is een mooi architectonisch gebied waar verschillende woonvormen bestaan. LLOYD is een parel in deze omgeving, net als de omliggende gebouwen. Samen geven ze de buurt identiteit. De eilanden brengen rust, er is weinig autoverkeer en tegelijk is het een heel diverse en sociale buurt. Wanneer je het pontje neemt heb je het gevoel er even tussenuit te zijn. Er is genoeg inspiratie te vinden bij Pakhuis de Zwijger, het sfeervolle Javaplein en de diverse galeries. Maar bezoek ook eens het skatepark, niet dat ik daar zelf iets van kan, maar het is leuk om te kijken!’

Tijdens de jaarlijkse kunstenaarsroute in Amsterdam-Oost kan je de studio van Samira Boon bezoeken. Op donderdag 27 juni 2019 vindt de 2e editie van Creative Heroes Award plaats in Undercurrent Amsterdam. Zes professionals uit de creatieve industrie ontvangen uit handen van juryvoorzitter Taco Schmidt deze unieke award. LLOYD wenst de jury alvast veel plezier en succes met de selectie!

SAMIRA BOON

Samira Boon makes architectural textiles and is the neighbour of LLOYD. She is a fan of LLOYD, and we are a fan of her. Samira is involved as a jury member in our partner Creative Heroes Awards; a platform for creative professionals. High time to visit Samira. She says the coffee tastes better with us, so first we meet in her studio to continue with coffee at LLOYD.

It takes a while to find the doorbell of the old headquarters of Koninklijke Hollandsche Lloyd. The high ceilings, tiled walls, stained glass windows, steel and ornaments are characteristic of the buildings with a rich history on the Oostelijk Handelskade. The iconic style feels like coming home to LLOYD connoisseurs. A cordial Samira welcomes us to her studio on the north side. The space is filled with her work, and you immediately feel what textiles can add to the experience of a space. Textiles are an ideal medium for Samira to make architecture and interiors flexible, but they do more.

I see architecture as a load-bearing construct in which textiles can form an interruption so that spaces can be transformed and flexibly arranged. Textiles can also be used to solve functional issues, such as guiding or blocking sunlight. The 3D structure gives very good acoustic qualities. Moreover, a space comes to life through the textile addition. It becomes a place with a soul.

Creative hero

Creative Heroes Award is a platform where enterprising people with a social commitment and a great creative ability meet each other. During the presentation of this award, six people will be proclaimed Creative Hero. Samira is a member of the jury, after she was one of the winners in an earlier edition.

A true Creative Hero knows how to combine knowledge from different disciplines. This is a complex process; you need to have knowledge of the market, business models, technical possibilities and you need to be clear on the horizon. We value connectors that are able to bundle knowledge and have a social impact. Personally, I think it’s important that a developed idea is accessible to many.

After studying architecture, Samira lived in Tokyo for 4 years. Here she learned Japanese and came to understand that her love for textiles is not fashion-related. She saw architecture and textiles integrated in old Japanese temples where they use screens to create a flexible space. The speed of innovation there made it an inspiring place for her. She started her studio in Tokyo and expanded to Amsterdam. After a few years she was commissioned to make ‘space dividers’ for Theaters Tilburg.

By joining forces with the ambitious client Theaters Tilburg, Tokyo University, the programmers of the computer-controlled weaving machine and experts from Textiellab Tilburg, it became possible to deepen my research into foldable architectural textiles. With folding techniques, based on Japanese origami, I wanted to make textiles both flexible and sturdy. Thanks to this collaboration, we were able to receive the Creative Heroes Award 2017.

Abstract gardens as a future

Winners of the Creative Heroes Award are involved with social themes and innovation. One of the current themes is the uncertainty that people experience as a result of technological developments and automation. People feel similar insecurity in public spaces where the human dimension has disappeared. Samira links these themes together in her work.

In the LLOYD restaurant you are sitting in a grand space. Despite its size, it is a pleasant place thanks to the low lighting, the vistas and the diversity in ceiling heights. The textile installations I make have the same effect: they can break through the grandeur of a room.

Experience and tactility are very important in Samira’s work. Some textile designs are discoloured by the warmth of touch. Among other things, Samira made scarves and other accessories from them. Samira is currently working on the Hortus Bionica project, in collaboration with the SensorLab Utrecht, supported by a research grant from the Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. She develops interactive installations that can react in an integrated way to environmental factors such as light and wind using textiles and sensors.

Natural systems and shapes intrigue me. With this research, textiles can become almost something living, making us feel connected to them.

Living in the East of Amsterdam

After Japan Samira came to live in Amsterdam-East. The water is the first thing she mentions when you ask her what makes her enthusiastic about this part of the city. She looks at East with the eyes of a trained architect and likes to share her tips.

After Japan, Amsterdam was the most logical place to live in the Netherlands. The cultural offer is fantastic. East is a beautiful architectural area where different types of housing exist. LLOYD is a pearl in this area, just like the surrounding buildings. Together they give the neighborhood identity. The islands bring peace, there is little car traffic and at the same time it is a very diverse and social neighborhood. When you take the ferry, you have the feeling that you are away for a while. There is plenty of inspiration to be found at Pakhuis de Zwijger, the attractive Javaplein and the various galleries. But also visit the skatepark, it’s fun to watch!

During the annual artist route in Amsterdam-East you can visit the studio of Samira Boon. On Thursday 27 June 2019, the 2nd edition of the Creative Heroes Award will take place in Undercurrent Amsterdam. Six professionals from the creative industry will receive this unique award from jury chairman Taco Schmidt. LLOYD wishes the jury a lot success!